Newyddion

You are here:
Men Walking and Talking

Mae Men Walking and Talking yn cynnal teithiau cerdded iechyd meddwl. Eu diben yw dod â dynion at ei gilydd mewn lle diogel, a rhoi diwedd ar stigma iechyd meddwl dynion trwy gynnig cefnogaeth i’w gilydd.Dechreuwyd y fenter yn 2021 yn Telford gan Dan Reid. Dim ond un ddaeth ar y daith gyntaf ond bellach…

Read article
Girls Who Walk, Caerdydd

Mae Girls Who Walk Ltd yn sefydliad nid-er-elw yn y DU. Bellach mae mwy na 30 o grwpiau ar hyd a lled y wlad sy’n cael eu rhedeg gan arweinydd / cydlynydd lleol.Eu nod yw goresgyn unigrwydd un cam ar y tro!Lansiwyd Girls Who Walk, Caerdydd ym mis Awst 2023, a chafwyd eu taith gerdded…

Read article
Girls Who Run, Caerdydd

Dechreuodd y daith i Anna-Lee a Bethan ar ddiwedd mis Awst 2023 pan gofrestrodd Anna-Lee i gymryd rhan yn Hanner Marathon Caerdydd er budd Cymdeithas Alzheimer. Arferai Bethan redeg yn y rhan fwyaf o’r rasys, a byddai’r ddwy yn aml yn trafod gymaint o hwyl fyddai cael clwb rhedeg/cymdeithasol i’r merched!Lansiwyd Girls Who Run Caerdydd…

Read article
Rydym wedi #GOTTHEBOTTLE

Arbedwch arian, gofalwch eich bod yn yfed digon o ddŵr a helpwch i atal llygredd plastig yn ei darddle drwy ail-lenwi’ch poteli dŵr am ddim gyda REFILL Mermaid Quay, rhan o’n hymgyrch i fod yn fwy cynaliadwy. Dyma ymgyrch y DU gyfan i leihau llygredd plastig trwy sicrhau bod ail-lenwi potel ddŵr mor hawdd, cyfleus a rhad â phosib, gyda…

Read article
CYFRANNU BANERI FINYL I eto eto

Mae ardal Mermaid Quay yn gwneud ei gorau glas i fod yn fwy cynaliadwy ac yn chwilio byth a hefyd am gyfleoedd i gyflwyno dewisiadau ecogyfeillgar i’r Ganolfan.Roedd y defnydd o bosteri a baneri PVC yn y gyffredin iawn yn y gorffennol. Roeddent yn cael eu defnyddio i hyrwyddo digwyddiadau ac ymgyrchoedd ar y safle,…

Read article
GARDD DO WEDI’I HAILGYLCHU YN MERMAID QUAY

Mae Mermaid Quay yn falch o gyhoeddi bod gennym ardd ben to hardd sy’n tyfu amrywiaeth eang o ffrwythau, llysiau a pherlysiau.Mae’r ardd wedi’i chynllunio’n ofalus gan ein Technegydd Cynnal a Chadw ar y safle. Fe’i crëwyd gan ddefnyddio paledi pren dros ben o’n gwaith adnewyddu diweddar i’r mannau cyhoeddus, gwastraff plastig o waith casglu…

Read article
SGWRS DIOGELWCH SAFLE ADEILADU YSGOL

Fel rhan o brosiect gwella tir cyhoeddus Mermaid Quay, bu cynrychiolwyr y contractwyr Encon a thîm rheoli Mermaid Quay yn ymweld ag Ysgol Gynradd Mount Stuart gerllaw yn ddiweddar i siarad â’r disgyblion am beryglon safleoedd adeiladu ac i lansio cystadleuaeth gelf i greu poster diogelwch safle. Cafodd tîm gwerth cymdeithasol Encon, Antonia John a…

Read article
MERMAID QUAY YN CYFRANNU POTIAU PLANHIGION I YSGOL GYNRADD MOUNT STUART PRIMARY SCHOOL

Mae Mermaid Quay yng nghanol gwaith ailwampio sylweddol i’w mannau cyhoeddus ar hyn o bryd. Mae’r gwaith yn cynnwys tirweddu man cyhoeddus newydd, palmantu, goleuadau, tirweddu, arwyddion, cyfeirbwyntiau, marcwyr mynediad a chelfi stryd.Fel rhan o’r ailddatblygiad hwn, cyflwynwyd potiau planhigion newydd i’r cynllun. Gan nad oeddem am weld y potiau presennol yn mynd yn wastraff,…

Read article