Hamdden

Mae Everyman yn ailddiffinio sinema. Gyda’i ethos ffordd o fyw arloesol, gallwch fwynhau diod a bwyd wedi’i baratoi’n ffres ac wedi’i weini’n syth i’ch sedd.

Mae Everyman Bae Caerdydd yn cynnwys gofod bar a lolfa, a phum sgrin gyda seddi soffa cyfforddus enwog Everyman. Mae’r awyrgylch yn gynnes a chyfeillgar, gyda bwyd a diod ardderchog a gwasanaeth rhagorol i gwsmeriaid.

Mae rhywbeth at ddant pawb yn Everyman; law yn llaw â bwyd a diod blasus a gwasanaeth cwsmeriaid o’r radd flaenaf, mae detholiad amrywiol o ffilmiau prif ffrwd, annibynnol a chlasurol, digwyddiadau arbennig, lansiadau a chalendr amrywiol o ddarllediadau byw.

 

Oriau Agor

Ar agor o 10am bob dydd (neu hanner awr cyn ffilm gyntaf y dydd, os yn gynharach).

Nod The Glee yw rhoi llwyfan i’r comedi byw gorau bob nos Wener a nos Sadwrn. Mwynhewch bedwar o’r comedïwyr gorau o bob cwr o’r byd yn ein awditoriwm pwrpasol, gyda’r opsiwn o gael bwyd a diod gwych hefyd.

The Glee hefyd yw’r lle i ddod o hyd i gigiau cerddoriaeth byw, clyd, a’r goreuon ymhlith y comediwyr enwog. Mae enwau blaenorol yn cynnwys Sarah Millican, Michael McIntyre, Lee Evans, Rhod Gilbert a Reginald D Hunter, i enwi dim ond rhai.

Mae Nosweithiau Iau yn rhai tymhorol, gyda sioeau Pie Face Comedy (yn cynnig tocyn comedi gwych a phei Pieminister, tatws stwnsh a grefi) yn cael eu cynnal Hydref-Tachwedd ac Ionawr-Ebrill, bob blwyddyn.

Hefyd mae cyfle i weld sioeau cabaret a theithiau llafar; mae rhain yn sioeau sydd wedi tyfu dros y blynyddoedd diwethaf mewn ffyrf sioeau drag (llawer o sêr RuPaul’s Drag Race), bwrlésg (The Gilded Merkin), teithiau llyfrau gorau, digwyddiadau addysgiadol megis Ignite, a digwyddiadau llesmeiriol ‘Noson yng nghwmni’ gyda gwesteion ddiwylliannol megis John Cooper Clarke a’r diweddar Howard Marks.

Archebwch eich tocynnau nawr

Mae Aquabus yn darparu gwasanaeth bws dŵr rhwng Cei’r Fôr-forwyn a Chastell Caerdydd yng nghanol y ddinas trwy Benarth. Gyda’r dechnoleg ddiweddaraf a thechnoleg GPRS, mae’r Hydro 1 24 sedd yn ffordd amgen, ddibynadwy, gyflym a llawn hwyl o deithio o amgylch Caerdydd.

Mae’r Aquabus yn rhedeg o erddi’r Castell i Gei’r Fôr-forwyn bob awr, ar yr awr, rhwng 11.00am a 5.00pm, ac o Gei’r Fôr-forwyn i’r ddinas am hanner awr wedi’r awr, rhwng 10.30am a 4.30pm.

Mae yna fynediad llawn i gadeiriau olwyn, yn ogystal â mynediad gwastad ar gyfer teithwyr eiddil neu hŷn, ac nid oes unrhyw risiau.

Ceir rhagor o wybodaeth am y gwasanaeth a’r amserlenni ar www.aquabus.co.uk

Mae Aquabus hefyd yn darparu ar gyfer llogi preifat a phartïon ar ein cwch lletygarwch “Seren-y-bae”. Mae pob digwyddiad yr ydym yn ei gynnal wedi’i deilwra i ddiwallu anghenion y cleient. Ymhlith y dewisiadau y mae pecynnau diodydd, bwffes gwych, derbyniadau siampên a cherddoriaeth fyw/adloniant. Felly beth am roi galwad inni ac archebu parti cofiadwy, gyda Bae bendigedig Caerdydd yn gefnlen drawiadol iddo?

Mae teithiau tymhorol ar gael i weld y golygfeydd lleol ar ein cwch 100 sedd diweddaraf o Gei’r Fôr-forwyn, gan adael ar yr awr fel arfer, rhwng 11.00am a 4.00pm.