Ffilmio a Ffotograffiaeth ar Leoliad

Nid yw Mermaid Quay yn caniatáu ffilmio masnachol neu ffotograffiaeth ar y safle.

Mae ffioedd ffotograffiaeth a ffilmio fel a ganlyn:

Lluniau Llonydd

£50.00 (yr awr)
£150.00 (hanner diwrnod)
£250.00 (diwrnod llawn)

Ffilmio ar Leoliad

£100.00 (yr awr)
£300.00 (hanner diwrnod)
£500.00 (diwrnod llawn)

Isafswm ffi £100.00.

D.S. nid yw’r holl brisiau hyn yn cynnwys TAW, sydd hefyd yn daladwy. Mae ffioedd yn daladwy ymlaen llaw ac ni ellir eu had-dalu.

Fel rheol mae angen o leiaf 5 diwrnod gwaith arnom i brosesu’r gwaith papur.

Yn y lle cyntaf, e-bostiwch [email protected] gyda’r manylion canlynol

 • beth rydych chi am ei ffilmio/tynnu llun ohono
 • enw’r cyhoeddiad/rhaglen, pwnc, y cyd-destun ar gyfer defnyddio’r ffilm/ffotograffau
 • maint y criw/talent a manylion yr offer
 • pryd (dyddiad, amseroedd)
 • ble rydych chi am ffilmio/tynnu llun (marciwch ar gynllun y safle yma).

Ar ôl i’ch cais gael ei gymeradwyo, gofynnir i chi gyflwyno dogfennau pellach:

 • datganiad dull o waith/disgrifiad manwl o’r hyn yr hoffech ei wneud
 • asesiad risg safle-benodol i gynnwys mesurau diogelu rhag Covid-19 ar gyfer eich tîm a’r cyhoedd
 • yswiriant atebolrwydd cyhoeddus gydag isafswm yswiriant o £5m fesul digwyddiad unigol.

NODWCH:

 • Fel rheol nid oes mynediad i gerbydau i Mermaid Quay yn ystod oriau masnachu, rhaid cerdded gyda’r holl offer i’r safle. Os ydych chi am ddod â cherbyd ar y safle, cofiwch gynnwys y manylion (nifer y cerbydau, meintiau ac ati) yn eich cais cychwynnol. Efallai y bydd cost ychwanegol.
 • Nid oes lle parcio am ddim yn Mermaid Quay, os oes angen lle parcio neu le arnoch i lwytho/dadlwytho eich offer, cofiwch gynnwys manylion yn eich cais cychwynnol.
 • Ni ddylai gwaith ffilmio/tynnu lluniau amharu ar lif ymwelwyr trwy unrhyw ran o Mermaid Quay neu adeiladau tenantiaid, na mynediad i’r cei neu’r adeiladau hynny.
 • Dim ond yn ardaloedd cyhoeddus Mermaid Quay y gellir rhoi caniatâd ar gyfer ffilmio. Ni chaniateir ffilmio yn unrhyw un o’r busnesau yn Mermaid Quay nac yn eu hardaloedd eistedd y tu allan. Os ydych chi’n dymuno ffilmio yn unrhyw un o’r busnesau, bydd angen i chi gael caniatâd yn uniongyrchol ganddyn nhw.
 • Rydych chi’n gyfrifol am sicrhau bod eich ffotograffiaeth / ffilmio yn cydymffurfio’n llawn â’r holl gyfreithiau a gofynion preifatrwydd a’ch bod chi’n cael y datganiadau enghreifftiol angenrheidiol ac ati.

I gael rhagor o wybodaeth am gyfleoedd ar gyfer ffotograffiaeth a ffilmio yng Mermaid Quay e-bostiwch [email protected].