MEWN CAR

Cod post: CF10 5BZ. Os ydych yn dod o’r tu allan i Gaerdydd, mae’n hawdd cyrraedd Mermaid Quay o draffordd yr M4.

O’r Dwyrain:

  • Gadewch yr M4 yng Nghyffordd 29 a dilyn yr A48 (M) a’r arwyddion Cardiff (E&S)/ Caerdydd (Dn a D)
  • Parhewch ymlaen i’r A48
  • Cymerwch y troad tuag at Cardiff (E)/Caerdydd (Dn)/ Docks/A4232
  • Dilynwch yr arwyddion i Fae Caerdydd

O’r Gorllewin:

  • Gadewch yr M4 yng Nghyffordd 33 a chymryd yr A4232 gan ddilyn yr arwyddion Cardiff W/Barry/Penarth/A4232
  • Dilynwch yr A4232 dros y bont dros afon Taf
  • Cymerwch y troad cyntaf ar ôl y bont (gan ddilyn arwyddion Techniquest)
  • Dilynwch yr arwyddion i faes parcio Mermaid Quay

Maes Parcio
Mae gan Mermaid Quay faes parcio 380 o leoedd i ymwelwyr ar ddwy lefel y drws nesaf (mynedfa ar Stryd Stuart). Mae’r maes parcio yn defnyddio system barcio heb docyn sy’n defnyddio’r dechnoleg awtomatig ddiweddaraf i adnabod rhifau cofrestru ceir.

Wrth ichi yrru i mewn i’r maes parcio, bydd yr offer adnabod yn cofnodi eich rhif cofrestru. Ar eich ffordd yn ôl i’ch cerbyd, ewch i un o’r gorsafoedd talu a theipiwch eich rhif cofrestru. Codir tâl arnoch yn awtomatig ar sail nifer yr oriau y buoch wedi parcio yn y maes parcio (wedi ei dalgrynnu i fyny i’r awr agosaf).

Ger yr allanfa, bydd y dechnoleg yn adnabod eich rhif cofrestru, ac os ydych wedi talu bydd y rhwystr yn codi’n awtomatig. Os nad ydych wedi talu, ni fydd modd ichi adael y maes parcio.


PARCIO I BOBL ANABL A RHIENI/PLANT

Mae gan faes parcio Mermaid Quay 16 o leoedd parcio penodol ar gyfer defnyddwyr anabl a 10 lle ‘Rhiant a Phlentyn’, pob un ohonynt ar y llawr gwaelod, rhwng yr allanfa a gorsafoedd talu 3-6. Rhaid talu’r costau parcio llawn ar gyfer y lleoedd hyn, ac mae’r rhain i’w gweld isod.

Dylech fod yn ymwybodol fod cyfyngiad uchder o 2 fetr ym maes parcio Mermaid Quay.

Gellir canfod manylion lleoedd parcio amgen i bobl anabl a chyfleusterau parcio eraill ym Mae Caerdydd gan ddefnyddio gwefan parkopedia.co.uk.


COSTAU PARCIO

Hyd at 1 awr – £2.20
Hyd at 2 awr – £3.50
Hyd at 3 awr – £4.50
Hyd at 4 awr – £5.50
Hyd at 5 awrs – £7.00
Hyd at 6 awr – £8.00
Hyd at 7 awr – £9.00
Hyd at 8 awr – £10.00
Hyd at 9 awr – £11.00
Hyd at 12 awr – £15.00
12 – 24 awr – £20.00
park_mark_logo

MEWN CWCH

Mae Aquabus yn darparu gwasanaeth bws dŵr sy’n teithio o Mermaid Quay i Gastell Caerdydd trwy Benarth. Mae’r bws dŵr yn rhedeg o’r Ddinas i Mermaid Quay bob awr am hanner awr wedi, ac o Benarth i Mermaid Quay bob awr am ugain munud wedi. Mae gan y bws fynediad llawn i gadeiriau olwyn, yn ogystal â mynediad gwastad ar gyfer teithwyr eiddil neu hŷn, ac nid oes unrhyw risiau.

Am ragor o wybodaeth am y gwasanaeth a’r amserlenni cysylltwch â:
Ff: 029 20 72004 or 029 20 481222
E: info@aquabus.co.uk
G: www.aquabus.co.uk

Mae Mermaid Quay drws nesaf i angorfeydd ymwelwyr Plas Roald Dahl. Am ragor o wybodaeth a chyfleusterau morol eraill ewch i www.harbwrcaerdydd.com


MEWN BWS

Mae Bws Caerdydd yn gweithredu’r gwasanaethau rheolaidd canlynol i’r Bae:

Baycar Bendybus
Mae’r Baycar Bendybus yn rhedeg bob 10 munud yn ystod y dydd o ddydd Llun i ddydd Gwener, a bob 15 i 20 munud ar ddydd Sul a gyda’r nos. Mae’r gwasanaeth yn cysylltu Bae Caerdydd â gorsaf Heol y Frenhines, Plas Dumfries, Heol y Brodyr Llwydion, Heol Eglwys Fair a gorsaf drenau ganolog Caerdydd.
Llwybr 8
Mae bysiau’n rhedeg bob 15 munud yn ystod y dydd (Dydd Llun i ddydd Sadwrn) a bob 30 munud ar ddydd Sul a gyda’r nos. Mae’r gwasanaeth yn rhedeg o Ysbyty’r Waun a Heol y Crwys, Heol y Plwca, Plas Dumfries, Heol y Brodyr Llwydion, Heol y Castell i Fae Caerdydd.
Llwybr 35
Mae bysiau’n rhedeg bob 15 i 20 munud yn ystod y dydd, o ddydd Llun i ddydd Sadwrn, o Heol y Brodyr Llwydion a Gorsaf Fysiau Ganolog Caerdydd i Fae Caerdydd a’r Pentref Chwaraeon Rhyngwladol.

Am ragor o wybodaeth am yr holl lwybrau hyn ewch i www.cardiffbus.com


AR DRÊN

Ceir gwasanaethau trên rheolaidd o ddydd Llun i ddydd Sadwrn, gyda chysylltiadau yng ngorsaf Heol y Frenhines o weddill rhwydwaith llwybrau lleol y Cymoedd a Chaerdydd. Ceir hefyd gysylltiadau yng Ngorsaf Ganolog Caerdydd, gan olygu ei bod hi’r un mor gyfleus ymweld â Mermaid Quay o ardaloedd sy’n bellach i ffwrdd.

Ceir manylion llawn gwasanaethau llwybrau lleol y Cymoedd a Chaerdydd yn amserlen “E” ac mae yna amserlen maint cerdyn credyd sy’n cynnwys manylion gwasanaethau trên lleol i Fae Caerdydd.

National Rail Enquiries
Ff: 0845 748 4950
Ff: 0845 604 0500 (Gwasanaeth Cymraeg)
Ff: 0845 605 0600 (Ffôn testun)
G: www.nationalrail.co.uk – National Rail Enquiries
Trenau Arriva Cymru
Ff: 0845 606 1660
E: customer.relations@arrivatrainswales.co.uk – Arriva Trains Wales
G: www.arrivatrainswales.co.uk – Arriva Trains Wales

MEWN TACSI

Mae nifer o gwmnïau tacsi yn gweithio ym Mae Caerdydd, a cheir rhestr ohonynt isod.

Capital Cabs
Ffôn: 02920 777 777
www.capitalcabs.co.uk
Cardiff Cabs
Ffôn: 02920 90 90 90
www.cardiffcabs.com
Cardiff Taxi
Ffôn: 02921 99 1234
www.cardifftaxi.co.uk
City Taxis Cardiff
Ffôn: 02920 400 400
www.citytaxiscardiff.co.uk
Premier Taxis
Ffôn: 02920 555 555
www.premiertaxis.net
Dragon Taxis
Ffôn: 02920 333 333
www.dragontaxis.com
Bay Cars
Ffôn: 02920 350 350
www.bay-cars.com