Volvo Ocean Race Cardiff Welcomes Mermaid Quay on Board

 

Volvo Ocean Race Cardiff Welcomes Mermaid Quay on Board

This month the world’s most famous sailing series arrives in Cardiff and Mermaid Quay is the latest host city sponsorship partner to be announced, as the international sporting event makes its way to the Welsh Capital.

The fleet, which is expected to arrive on Monday 28 May following a 2,900 nautical mile voyage across the Atlantic from America, will remain in Cardiff Bay for a two week stopover and Cardiff Bay and the newly developed Alexandra Head will be transformed into an impressive Race Village, hosting a free festival of entertainment.

Just a short walk from the Race Village and set in a stunning waterfront location in the heart of Cardiff Bay, Mermaid Quay hosts over 30 restaurants, bars and cafés with cuisine from around the world. It is also home to Cardiff’s first and finest comedy club, The Glee and the Aquabus waterbus service which can take you from the Bay to the city centre along the scenic River Taff.

Mermaid Quay’s distinctive architecture is inspired by its maritime position and heritage, featuring decking, towers, balconies, terraces, colonnades and bridges – with lots of outdoor seating from which to enjoy the view when the weather is nice.

Cabinet Member for Culture and Leisure, Councillor Peter Bradbury said: “Mermaid Quay has established itself as one of Cardiff’s most popular visitor destinations. Over nearly two decades it has continued to offer something for everyone with its relaxing and vibrant atmosphere. Mermaid Quay will offer a wonderful experience for those visiting the city for the first time as well as local’s hoping to soak up the excitement of Volvo Ocean Race. It is set to be a fantastic event and will strengthen Cardiff’s reputation as a waterside city.”

Justin Patel, Centre Manager, Mermaid Quay said: We are delighted to be a sponsor of the Volvo Ocean Race stopover here in Cardiff Bay. It promises to be an amazing event attracting people from all over the UK and beyond and we’ve got an exciting programme of entertainment planned – with live music, marvellous magic and even a nightly sailing theme light show – to ensure everyone has a great time.

To celebrate the announcement that Mermaid Quay is a sponsor of Cardiff’s Host City for Volvo Ocean Race, we are giving away a night out for two at Mermaid Quay with £45 worth of vouchers to spend on a meal at wagamama Mermaid Quay and tickets for The Glee to ensure you have a laugh.

To enter head over to the Cardiff Council Facebook page https://www.facebook.com/cardiff.council1. Competition closes midnight on 22/05/2018.

For more information about Volvo Ocean Race go to www.volvooceanracecardiff.com and www.visitcardiff.com


Ras Fôr Volvo Caerdydd yn croesawu Cei’r Fôr-Forwyn yn bartner newydd

Mae cyfres hwylio enwocaf y byd yn cyrraedd Caerdydd y mis hwn a Chei’r Fôr-Forwyn yw partner nawdd diweddaraf y ddinas groeso i gael ei gyhoeddi, wrth i’r digwyddiad chwaraeon rhyngwladol ddod i Brifddinas Cymru.

Disgwylir i’r fflyd gyrraedd ddydd Llun 28 Mai, yn dilyn taith 2,900 o filltiroedd o America ar hyd Môr yr Iwerydd. Bydd yn aros ym Mae Caerdydd am gyfnod o bythefnos a chaiff Bae Caerdydd ac Alexandra Head, sydd newydd ei ddatblygu, eu trawsnewid i fod yn bentref rasio trawiadol i letya gŵyl adloniant am ddim.

Nepell o’r Pentref Rasio ac mewn lleoliad syfrdanol yng nghanol Bae Caerdydd, mae gan Gei’r Fôr-Fowryn dros 30 o fwytai, barau a chaffis gyda bwyd o bob cwr o’r byd. Mae hefyd yn gartref i glwb comedi cyntaf a gorau Caerdydd, The Glee, a gwasanaeth Bws Dŵr sy’n gallu mynd â chi o’r Bae i ganol y ddinas ar siwrne hyfryd ar hyd Afon Taf.

Mae pensaernïaeth nodedig Cei’r Fôr-Forwyn wedi’i hysbrydoli gan ei safle a’i threftadaeth forwrol, gan gynnwys deciau, tyrau, balconïau, terasau, colofnresi a phontydd – gyda llawer o seddi awyr agored i fwynhau’r olygfa pan fydd y tywydd yn braf.

Dywedodd Aelod Cabinet Cyngor Caerdydd dros Hamdden a Diwylliant, y Cynghorydd Peter Bradbury: “Mae Cei’r Fôr-Forwyn wedi sefydlu ei hun fel un o gyrchfannau ymwelwyr mwyaf poblogaidd Caerdydd. Dros ddau ddegawd mae wedi parhau i gynnig rhywbeth i bawb gyda’i amgylchedd ymlaciol a bywiog. Bydd Cei’r Fôr-Forwyn yn cynnig profiad gwych i’r rheini sy’n ymweld â’r ddinas am y tro cyntaf yn ogystal â phobl leol sydd am fod yn rhan o gyffro Ras Fôr Volvo. Fe fydd yn ddigwyddiad gwych a bydd yn cryfhau enw da Caerdydd fel dinas glan y môr.”

Meddai Justin Patel, Rheolwr y Ganolfan, Cei’r Fôr-Forwyn: “Rydym wrth ein bodd i fod yn noddwr ar gyfer ymweliad Ras Fôr Volvo â Bae Caerdydd. Mae’n addo bod yn ddigwyddiad anhygoel sy’n denu pobl o bob cwr o’r DU a’r tu hwnt ac mae gennym raglen gyffrous o adloniant wedi’i chynllunio – gyda cherddoriaeth fyw, hud a lledrith anhygoel a hyd yn oed sioe olau ar thema hwylio bob nos – i sicrhau bod pawb yn cael amser gwych.

Er mwyn dathlu’r cyhoeddiad bod Cei’r Fôr-Fowryn yn noddwr Dinas Groeso Caerdydd ar gyfer Ras Fôr Volvo, rydyn ni’n rhoi noson allan am ddim i ddau yng Nghei’r Fôr-Forwyn gyda thalebau gwerth £45 i’w gwario ar bryd bwyd yn Wagamama Cei’r Fôr-Forwyn a thocynnau ar gyfer The Glee i wneud yn siŵr eich bod yn cael hwyl.

I gystadlu, ewch draw i dudalen Facebook Cyngor Caerdydd https://www.facebook.com/cardiff.council1. Mae’r gystadleuaeth yn cau ar 22/05/2018.

Am ragor o wybodaeth am Ras Fôr Volvo ewch i www.cymraeg.volvooceanracecardiff.com neu www.croesocaerdydd.com